Home

Wie zijn wij?

Een vriendenkring van gebrevetteerde Paracommando’s, die fier zijn gediend te hebben, of die actueel nog dienen in Belgische of Buitenlandse Parachutisten, Commando's of Paracommando eenheden.

De vriendenkring streeft ernaar om de korpsgeest of “spirit” der Paracommando-eenheden in het burgerlijk leven verder levendig te houden.

Hoe zijn wij georganiseerd?

Regionale Limburg maakt deel uit van de v.z.w. Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring, (A.N.P.C.V.), met hoofdzetel te March-les-Dames.

Onze Regionale vertegenwoordigt Limburg, met als thuisbasis ons clublokaal in Eisden-Maasmechelen.

Wij respecteren de statuten van deze A.N.P.C.V..

Onze vereniging telt drie categorieën van leden, respectievelijk Paracommando leden, sympathisanten en ereleden.

Wie kan lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden.

Hoe lid worden?

Neem contact op met ons via onze website en vermeld duidelijk dat je als paracommando wenst lid te worden. Daarna bezorgen we u een “aanvraag tot lidmaatschap” formulier dat u dient in te vullen.

Als uw lidmaatschap wordt aanvaard door het Bestuur en uw bijdrage (lidgeld) is gestort bent u lid voor het lopende kalenderjaar.

Karakteristieken

Wij zijn solidair en verdedigen de tradities en waarden van de Belgische Paracommando eenheden. Neutraliteit uit oogpunt van partij politiek, filosofische of taalkundige opties. Ten opzichte van alle leden van de Paracommando familie is er geen onderscheid van anciënniteit of graad, de basis ligt in het dienen van het Paracommando ideaal en de Paracommando spirit. Het nastreven van persoonlijk, particulier, politiek of winstgevend belang is totaal vreemd. De enige drijfveer is het algemeen belang van onze Regionale. Al onze medewerkers en bestuursleden werken mee op vrijwillige basis.

Beperkingen

Militaire training is géén doelstelling! Deelname van leden aan zuiver militaire training of organisatie van dergelijke, aanleunende of gelijkaardige activiteiten die niet georganiseerd worden door de militaire overheid is volledig verboden, alsook het optreden in het openbaar in een militaire kledij die verwarring met het actieve militaire kader kan teweeg brengen. Dit kan en mag enkel gebeuren onder dekking van de A.N.P.C.V. en met toestemming van de bevoegde overheid. Geen enkel lid mag eigenmachtig naar buiten treden, noch enige persoonlijke handeling namens de Regionale Vriendenkring Limburg verrichten.